Limon Tour
Driver
Tranzito

Етичні норми

Етичні норми для журнальної публікації
відповідно до існуючих публікаційних принципів >Elsevier).

    Публікація статі у науковому журналі «Вісник ДонНУЕТ»  є важливою складовою розвитку послідовної і всебічної системи знань. Це є прямим відображенням якості роботи авторів статей та установ, які їх підтримують. У статтях, що пройшли рецензію, використовується науковий метод.

    Дуже важливо узгодити норми етичної поведінки для всіх сторін, що беруть участь у процесі публікації: автора, редактора журналу, рецензента, видавця і суспільства.

 Обов'язки авторів
(відповідно до існуючих публікаційних принципів Elsevier).

     Автори доповідей за результатами оригінальних досліджень повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивно доповісти про її значущість. Покладені в основу досліджень дані мають бути чітко викладені письмово. Стаття повинна містити достатню кількість інформації і посилання на першоджерела, що дозволить іншим використовувати роботу. Шахрайські або завідомо неточні заяви прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними. Огляд статей і спеціальні публікації також повинні бути точними і об'єктивними, а редакторська «точка зору» повинна бути чітко окреслена.

     Авторів можуть попросити надати вихідні дані для редакторського огляду. Вони повинні бути готові надати вільний доступ до таких даних, якщо це можливо, і в будь-якому разі повинні бути готові зберігати ці дані протягом розумного часу після їх публікації.

     Автори повинні подавати тільки повністю оригінальні роботи, а якщо автори використовували роботи та/або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформлені у вигляді цитат.

     Існують різні форми плагіату, наприклад, «видання» чужої статті за власну, копіювання або перефразування значної частини чужого тексту (без зазначення авторства), присвоювання результатів досліджень, проведених іншими. Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

     Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання ж статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

     Завжди потрібно правильно представляти роботи інших авторів. Автори повинні наводити посилання на публікації, що здійснили фундаментальний вплив на визначення характеру і природи представленої роботи.

     Авторство повинно бути обмежене тими особами, хто зробив значний внесок в концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію заявленого дослідження. Усі ті, хто зробив значний внесок, повинні бути перераховані в якості співавторів. Ті, хто брав участь в деяких істотних аспектах дослідницького проекту, повинні бути відображені в списку учасників проекту.

    Автор повинен гарантувати, що імена всіх співавторів зазначено у статті, і жодної особи, що не є співавтором, до них не віднесено, що всі співавтори ознайомилися з остаточним варіантом наукової роботи і схвалили її, а також дали свою згоду на її публікацію.

    Якщо автор виявляє суттєву помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, він зобов'язаний негайно повідомити про це редактора або видавця журналу та надати їм допомогу в усуненні або виправленні помилки. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов'язаний негайно прибрати або виправити їх, або ж надати редакції докази про правильність вихідної статті.

Обов'язки редакційної колегії
(відповідно до діючих публікаційних принципів  Elsevier
і принципів Комітету з етики наукових публікацій (COPE))

     Редактор наукового журналу «Вісник ДонНУЕТ»  несе відповідальність за вирішення, які зі статей, наданих журналу, повинні бути опубліковані. Перевірка роботи на актуальність теми та її значення для дослідників і читачів завжди повинні бути основними факторами, що впливають на рішення про публікацію статті.

    Редактор повинен оцінювати рукописи за їх інтелектуальним змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора.

    Неопубліковані матеріали, використані у наданому рукопису, не повинні використовуватися у власних дослідженнях редактора без письмової згоди автора. Редактор має заявити самовідвід (попросити, іншого редактора, помічника редактора або іншого члена редколегії зайнятися розглядом рукопису замість нього) для розгляду рукопису, у зв'язку з яким він має конфлікт інтересів.

   При поданні етичної скарги щодо наданого рукопису або опублікованої статті редактор повинен вживати розумних відповідних заходів. Якщо скарга підтримується, слід опублікувати відповідні виправлення, спростування або вибачення. Кожне повідомлення про факт неетичної поведінки слід розглядати, навіть якщо воно надійшло через роки після опублікування.

 Обов'язки рецензентів
(відповідно до діючих публікаційних принципів  Elsevier)

     Експертна оцінка є важливим компонентом формальної наукової комунікації і лежить в основі наукового методу. Експертна оцінка допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і шляхом співробітництва редактора і автора може допомогти автору у поліпшенні його роботи.

    Будь-який обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, представленого в науковій роботі, або знає, що швидкість його розгляду буде занадто низькою, повинен повідомити про це редактора та відмовитися від процесу розгляду.

    Відгуки про наукові роботи повинні бути об'єктивними. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти зобов'язані висловлювати свої погляди чітко й аргументовано.

    Рецензент також зобов'язаний звертати увагу редактора на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений. Рецензенти не повинні брати участь у розгляді та оцінці рукописів, у яких вони особисто зацікавлені.

Останні новини


10 липня 2013

Cерія «Економічні науки» №3(59) 2013 р.

Розміщена електрона версія наукового журналу "Вісник ДонНУЕТ" (серія «Економічні науки») № 3(59)/2013.
16 грудня 2013

Cерія «Економічні науки» №4(60) 2013 р.

Розміщена електрона версія наукового журналу "Вісник ДонНУЕТ" (серія «Економічні науки») № 4(60)/2013.
03 березня 2014

Серія «Технічні науки» № 1(61) 2014 р.

Розміщена електрона версія наукового журналу "Вісник ДонНУЕТ" (серія «Технічні науки») № 1(61) - 2014.

Що знайти?